Dataset: Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband med Stortingsvalget 1969

Abstract

Formålet med undersøkelsen var å registrere hvor stor del av norske velgere som fulgte de enkelte programposter i radio og fjernsyn i forbindelse med Stortingsvalget 1969. I tillegg ble respondentene bedt om å oppgi hvilke aviser de leste regelmessig. Hensikten var å undersøke hvordan lytterne, seerne og leserne fordelte seg etter bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, utdanning, yrke og politisk parti.

Undersøkelsen om valgprogrammene i radio og fjernsyn ble utført på oppdrag fra Norsk Rikskringkasting, og inngikk som en del av valgundersøkelsen 1969.

 
Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband med Stortingsvalget 1969

Identification Number

NSD0056

Authoring Entity

Name Affiliation
Statistisk sentralbyrå Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå SSB

Copyright

Copyright (c) Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1970

Date of Production

2003-06-12

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norsk Rikskringkasting NRK Oppdragsgiver og finansiering

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NSD

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Series Name

Norwegian Election Studies

Version

Date: 2004-05-07

Notes

Originaldata fra Statistisk Sentralbyrå er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband med Stortingsvalget 1969. Data samlet av Statistisk sentralbyrå, Oslo. Første NSD XML-dokumentart utgave, Bergen 2004

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1969 1970

Date of Collection

Start End Cycle
1969-09-09 1969-09-23

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Handelsfelt

Geographic Unit

Handelsfelt

Unit of Analysis

Individ

Universe

Universet for undersøkelsen er personer mellom 20 og 79 år med stemmerett ved Stortingsvalget 1969. Ved valget i 1969 var det i alt om lag 2.495.000 stemmeberettigede i denne aldersgruppen.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Statistisk Sentralbyrå  (SSB)

Sampling Procedure

Utvalget av personer er trukket i to trinn. Første trinn består av 93 utvalgsområder som er trukket tilfeldig blant 1.541 primærområder stratifisert geografisk (etter handelsfelter og med særskilte strata for de tre største byene) og etter næringsstruktur i 53 strata. For hvert av de 13 strata i Oslo, Bergen og Trondheim er det trukket ett utvalgsområde, mens det i de andre 40 strata er trukket to utvalgsområder per stratum. Utvalget på andre trinn er trukket tilfeldig innenfor utvalgsområdene blant personer mellom 20 og 79 år som hadde stemmerett ved Stortingsvalget 1969.

Bruttoutvalget for undersøkelsen bestod av 2.999 personer. Av disse ble 170, eller 5,7% erstattet, enten fordi den uttrukne person var flyttet fra utvalgsområdet (i 146 av de 170 tilfellene), eller fordi personen ikke skulle vært med i undersøkelsen på grunn av feil ved registeret. Frafallet var på 297 personer (9,9% av bruttoutvalget).  Den viktigste årsak til frafall var at den uttrukne person ikke var villig til å la seg intervjue. I tillegg var en del personer bortreist på intervjutidspunktet. Nettoutvalget er på 2.702 enheter.

De yngste og eldste aldersgrupper er noe underrepresentert i nettoutvalget, mens aldersgruppen 30-49 år er noe underrepresentert. Forskjellene mellom brutto- og nettoutvalget er imidlertid små når det gjelder alder og kjønn. Personer fra tettbygde strøk er noe underrepresentert i nettoutvalget. Det samme gjelder for Oslo og Østre handelsfelt (ekskl. Oslo), mens Vestre og Midtre handelsfelt er noe overrepresentert.

Mode of Data Collection

Personlig intervju

Location

Availability Status

Data from "The Storting Elections 1969 in Radio and Television" are made available for research purposes given a written application.

Restrictions

Data from "The Storting Elections 1969 in Radio and Television" are made available for research purposes given a written application.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene f.eks. ved å skrive følgende: (En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra undersøkelsen: "Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband med Stortingsvalget 1969". Data i anonymisert form er stilt til disposisjon gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Statistisk Sentralbyrå (SSB) er ansvarlig for innsamlingen av dataene i denne undersøkelsen. Verken SSB eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Application for access to the data has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of financing, postal address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.

Disclaimer

Verken Statistisk sentralbyrå eller Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.