Dataset: Foreign Citizens and the Local Elections in Norway, 1995

Abstract

Fra og med 1983 har alle utenlandske statsborgere som har vært registrert bosatt i Norge minst tre år før valgdagen, hatt stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalgene.

I 1995 utgjorde denne gruppen 2,7 prosent av de stemmeberettigete. Undersøkelsen om utenlandske statsborgere og kommunevalget 1995 forsøker å kartlegge valgatferden til denne gruppen, en gruppe som ikke er stor nok til å la seg beskrive med de ordinære valgundersøkelene.

Spørreskjemaet ble sendt ut like etter valgdagen til i alt 7295 personer. Skjemaet omfatter spørsmål om valgdeltaking, partivalg, begrunnelse for valg av parti, forsøk på å påvirke politiske avgjørelser, grunner til ikke å delta i valget og hvordan en fikk kjennskap til stemmeretten. 41,9 prosent av respondentene returnerte skjemaet.

Det er laget en vekt som tar hensyn til hvordan utvalget ble trukket, til hvordan svarinngangen var for ulike nasjonaliteter, og til valgdeltakelsen. Vekten bør benyttes når en ønsker å si noe om populasjonen.

Statistisk sentralbyrå gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.


For access to the dataset, use the NSD application form:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Foreign Citizens and the Local Elections in Norway, 1995

Identification Number

NSD0477

Authoring Entity

Name Affiliation
Statistisk sentralbyrå
Bjørklund, Tor Institutt for samfunnsforskning

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Statistisk sentralbyrå Dataprodusent

Copyright

Kopirett (C) Statistisk sentralbyrå, 1996

Date of Production

2003-01-17

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Kommunal- og arbeidsdepartementet KAD Oppdragsgiver

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NSD

Version

Første NSD versjon

Date: 2003-01-29

Notes

NSD har dokumentert og tilrettelagt orginalfilen fra SSB.

Bibliographic Citation

Undersøkelse om utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1995. Statistisk sentralbyrå, 1996.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1995 1995

Date of Collection

Start End Cycle
1995-09-12 1995-11-03

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Norge, landsdel, fylke

Geographic Unit

Fylke, Landsdel

Unit of Analysis

Individ

Universe

Utenlandske statsborgere med stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget i 1995.

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Statistisk sentralbyrå  (SSB)

Sampling Procedure

Stratifisert, tilfeldig utvalg

Populasjon: 91 556
Tilfeldig utvalg: 7 500
Avgang: 307
Bruttoutvalg: 7 193
Nettoutvalg: 3 015

Mode of Data Collection

Postenquete med en purring (utsending av nytt skjema)

Weighting

Man må benytte samlevekten når en ønsker å si noe om populasjonen. Samlevekten er konstruert ved å multiplisere tre vekter (som ikke inngår i den foreliggende filen).

Vekt 1: Trekkingen av utvalgspersonene ble foretatt disproporsjonalt, noe som skyldes at folk fra visse land erfaringsmessig ikke deltar i samme grad som folk fra andre land. Vekt 1 gir enhetene i hvert stratum en vekt som er omvendt proporsjonal med trekksannsynligheten, og den korrigerer dermed for variasjoner i trekketetthet.

Vekt 2: Oppslutningen om undersøkelsen varierer betydelig etter statsborgerskap. Vekt 2 foretar en etterstratifisering som utjevner ulikheter i svarprosent slik at hver gruppe får riktig vekt i forhold til sin andel av bruttoutvalget.

Vekt 3: For så godt som alle grupper har vi en kraftig overrepresentasjon av velgere i nettoutvalget. Vekt 3 foretar en justering ved at de som stemte vektes ned, og de som ikke stemte vektes opp.  

De tre vektene multipliseres sammen i en samlevekt som er laget slik at summen av vekten for nettoutvalget blir lik bruttoutvalgets størrelse.

Grupper med høye vekter: Dansker og svensker, som i utgangspunktet var undersamplet. Spesielt høy vekt for de som ikke stemte. Briter, pakistanere og tyrkere som ikke stemte får også høye vekter, britene på grunn av undersampling, de andre på grunn av dårlig svarprosent.

Location

Availability Status

Data from ”Foreign Citizens and Local Elections in Norway, 1995” are made available for research purposes given a written application.

Restrictions

Data from "Foreign Citizens and Local Elections in Norway, 1995" are made available for research purposes given a written application.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene f.eks. ved å skrive følgende: (En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Undersøkelse om utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1995. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Statistisk sentralbyrå stod for innsamling av dataene. Verken Statistisk sentralbyrå eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene. Et eksemplar av alle rapportene vil bli videresendt til Statistisk sentralbyrå.

Conditions

Application for access to the data has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of financing, postal address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.

Disclaimer

Verken Statistisk sentralbyrå eller Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er ansvarlig for bearbeiding eller ananlyse av dataene.

Related Studies

Election survey among foreign citizens 1999

Foreign Citizens and Local Elections in Norway, 1991

Related Publications

Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1995 - Dokumentasjonsrapport

Faye, Arne (1996) Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1995 - Dokumentasjonsrapport. NOT 1996/29. Statistisk sentralbyrå.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.